Regulamin Serwisu

Regulamin Korzystania ze Strony

1. Ustalenia wstępne serwisu

 1. Poniższy regulamin wskazuje warunki oraz podstawy prawne dotyczące korzystania z serwisu internetowego hburneikasportsdieta.com zamieszczonego pod adresem https://burneikasportsdieta.com.

 2. Przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje zawarte w regulaminie w sposób jednoznaczny wyznaczają prawa przysługujące Użytkownikom serwisu https://burneikasportsdieta.com. oraz ich zobowiązania. Wskazują zakres odpowiedzialności i prawa przysługujące podmiotom posiadającym prawo do administrowania, zarządzania i prowadzenia usług świadczonych z pośrednictwem serwisu https://burneikasportsdieta.com.

 3. Należy pamiętać, że Użytkownik nie jest diagnozowany przez pracowników serwisu https://burneikasportsdieta.com oraz nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 4. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik nie może łamać ogólnie przyjętych oraz obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm obyczajowych i społecznych, w tym również reguł użytkowania https://burneikasportsdieta.com/

2. Definicje

Wyrazy użyte w regulaminie wielką literą zostały zdefiniowane poniżej i tak też należy je rozumieć:

 • Użytkownik – osoba fizyczna, która osiągneła pełnoletność, korzystająca z Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy burneikasportsdieta.com znajdujący się w pod adresem internetowym https://burneikasportsdieta.com, stanowiący platformę internetową będącą własnością Burneika Enterprises LLC
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Burneika Enterprises LLC, kontakt@hardkorowadieta.pl
 • Usługi – wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora.
 • Login, Nick – indywidualna nazwa Użytkownika wybrana w Serwisie podczas procesu rejestracji.

3. Generalne postanowienia

      3.1. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają obowiązek zapoznać się z poniższymi warunkami oraz je zaakceptować:

 1. każda wykonywana aktywność fizyczna jest podejmowana na własne ryzyko Użytkownika, zaleca się konsultację z lekarzem w celu sprawdzenia stanu fizycznego Uzytkownika oraz ewentualnych przeciwwskazań do aktywności fizycznych,

 2. wszystkie zalecenia zmian w diecie oraz sugestie dotyczące przyjmowania suplementów diety wprowadzane są na odpowiedzialność Użytkownika,

 3. Użytkownik zgadza się dobrowolnie uczestniczyć w treningach oraz stosować się do planów żywieniowych i brać na siebie wszelkie ryzyko ewentualnego uszczerbku na zdrowiu,

 4. Serwis oraz Administrator całkowicie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie urazy mogące wystąpić w wyniku podejmowanych aktywności fizycznych oraz zaleceń dietetycznych wskazywanych przez Serwis i Administracje,

 5. uznaje się, iż Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki zastosowania i korzystania z serwisu oraz polityki prywatności.

4. Świadczenie usług, integracja konta

 1. zawsze należy sprawdzić informacje kontaktowe, które są podawane oraz ich prawidłowość przed utworzeniem konta klienta lub przystąpieniem do zapłaty,

 2. w ramach procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się i podać dane, które nie będą wprowadzały Administracji w błąd, nie będą danymi innej osoby bądź znakami towarowymi lub własnością innego podmiotu. Dane nie mogą być wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia świadczenia usług /usunięcia konta, którego Użytkownik nie stosuję się do Regulaminu,

 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie swojej nazwy użytkownika oraz hasła w sposób bezpieczny oraz zobowiązuje się nie przekazywać tych danych osobom trzecim,

 4. Jeżeli Użytkownik podejrzewa lub jest świadomy, że Login oraz Hasło znane jest osobom trzecim ma obowiązek poinformować o tym Administrację Serwisu.

5. Zamówienia, cennik, plany oraz funkcję

 1. po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Serwisu e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienie stanowi ofertę skierowaną do Serwisu w celu zakupu usług świadczonych przez Serwis,

 2. E-mail zwrotny od Serwisu zawierać będzie wiadomości wskazujące dalszy przebieg zamówienia i jego finalizacji,

 3. Administracja zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmowy realizacji zamówień w przypadku, gdy transakcja zawiera niekompletne dane lub informacje, które nie mogą zostać zweryfikowane lub gdy podejrzewa oszustwo,

 4. Administracja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że ceny wyświetlane w Serwisie są poprawne. Jeśli jednak wystąpi błąd w cenie produktu lub usługi zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia lub skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów płatności jakiejkolwiek dodatkowej należnej kwoty lub zwrotu nadmiernej płatności dokonanej przez Użytkownika (odpowiednio),

 5. aktualne ceny oraz plany znajdują się na stronie Serwisu,

 6. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany cen, planów i możliwości oferowanych w Serwisie w dowolnym czasie i bez powiadomienia,

 7. Administracja dokłada wszelkich starań aby zadowolić Użytkownika należycie świadczoną usługą,

 8. wybrane przez Użytkownika Usługi oraz Plany zostaną przesłane w określonym przez Administrację na stronie Serwisu czasie (48-72h od momentu złożenia zamówienia),

 9. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika wykonywane są po dokonaniu przez niego płatności za pomocą systemu płatności dostępnego w Serwisie,

 10. Serwis oraz Administracja nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawidłowości w działaniu systemu płatności w przypadku problemów technicznych lub błędów po stronie serwisu dostarczającego systemy płatności,

 11. wszelkie informację oraz zasady dotyczące przebiegu oraz systemu płatności dostępne są na stronie Serwisu dostarczającego usługi płatności do Serwisu,

 12. Serwis oraz Administracja nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie lub funkcjonowanie Aplikacji, wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być kierowane do dostawcy Aplikacji,

 13. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji dostarczonych przez Serwis. Całość praw majątkowych znajdujących się w Serwisie oraz dostarczanych do Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami),

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi lub przerwania świadczenia Usługi również w czasie jej trwania. Jeżeli Usługa zostanie przerwana w czasie jej trwania, Użytkownik dostanie stosowny zwrot opłaconej kwoty pomniejszony o koszt wykonanych już usług.

 15. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu poprawy jego działania oraz modernizacji

6. Reklamacje

 1. wszelkie odwołania oraz zwroty muszą być uzgodnione i potwierdzone na piśmie oraz wysłane pocztą od Użytkownika na adres Serwisu,
 2. pełna lub częściowa refundacja kosztów nastąpi gdy usługa świadczona przez Serwis okaże się wadliwa,

 3. w przypadku gdy Administracja będzie w stanie rozwiązać problem, refundacja kosztów nie będzie przysługiwała Użytkownikowi. Administracja zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub ustosunkowania się do problemu przedstawionego przez Użytkownika na piśmie w terminie 14 dni.

7. Przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych

 1. Administracja uprawniona jest do należytego przechowywania, przetwarzania, utrwalania, udostępniania oraz usuwania danych osobowych Użytkownika. Dane te są wymagalne w celu świadczenia Usług przy wykorzystywanych przez Serwis systemach. Jeżeli użytkownik nie będzie skłonny podać tych danych Administracja zobowiązana jest do odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika,
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji przez Administrację w celu przedstawienia poprzez wiadomości nowych lub obecnych ofert usług zawartych w serwisie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych zobowiązany jest do przesłania wiadomości do Administracji w celu poinformowania jej o powyższym,
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji, w tym celu konieczne jest skontaktownie się z Administracją,
 4. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) Administrator oraz podmioty przez niego upoważnione mają prawo na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

8. Zmiany Regulaminu

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnej chwili, bez podawania przyczyn. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami w regulaminie. Po zmianie regulaminu na stronie serwisu pojawi się stosowna informacja o jej dokonaniu,

 2. wszelkie sugestie oraz uwagi dotyczące regulaminu prosimy przesyłać na adres mailowy Administracji.